Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 209 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [7 z 4549]

SIO zostanie skonsolidowany

Od 24 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, która niedawno podpisał Prezydent. Zgodnie z nowelą, SIO, czyli elektroniczny system baz danych o szkołach, nauczycielach i uczniach, zostanie skonsolidowany.

Zobacz porady dotyczące oświaty>>>

System Informacji Oświatowej (SIO) działa od 2005 r. Jest to elektroniczna baza danych, zawierająca statystyczne i indywidualne dane o placówkach oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesyłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków czyli dane niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa.

Obecna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych SIO (której administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz lokalne bazy danych SIO (których administratorami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych). Według resortu edukacji, komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy lokalnych baz danych SIO stwarzała problemy. Resort edukacji, zwracał uwagę m.in. na to, że nie jest ona odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do bazy SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową, a nie - jak obecnie - poprzez bazy lokalne w szkołach.

W tej chwili system zakłada sekwencyjność przekazywania danych. Najpierw do lokalnej bazy danych SIO wprowadza się dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela (tj. imię, nazwisko, PESEL), a dopiero po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadza się pozostałe dane – dane dziedzinowe. Następnie dane te są eksportowane i przekazywane do jednostki prowadzącej lub rejestrującej, następnie do kuratoriów oświaty i na koniec do MEN. Nowe rozwiązanie uprości procedurę wprowadzania danych.

Ponadto zmiany polegają między innymi na:
1)    odstąpieniu od gromadzenia danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o zajęciach wychowania do życia w rodzinie na rzecz danych zbiorczych;
2)    odstąpieniu od gromadzenia danych indywidualnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rzecz danych zbiorczych;
3)    uproszczeniu funkcjonowania Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO);
4)    wprowadzeniu gromadzenia informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji;
5)    rezygnacji z gromadzenia danych dziedzinowych obejmujących miejsce zamieszkania ucznia, w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz danych dziedzinowych dotyczących podręczników;
6)    wprowadzeniu możliwości gromadzenia serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku ucznia (nauczyciela) nieposiadającego numeru PESEL.

W noweli są także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Chodzi o zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w obecnym roku szkolnym 2016/17.

Nowelizacja umożliwia również stosowanie w branżowej szkole I stopnia podręczników opracowanych zgodnie z obecnie obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych podstawą programową. MEN uzasadnia to tym, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – jeżeli chodzi o zakres celów kształcenia i treści nauczania – nie zmienia się w stosunku do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Szkoły branżowe I stopnia ruszą 1 września 2017 r. W okresie przejściowym (lata 2017/18, 2018/19, 2019/20) uczyć się w nich będą jeszcze absolwenci gimnazjum. Absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w tym typie szkoły dopiero od roku szkolnego 2019/20.

Większość przepisów nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r. Jak tłumaczy MEN, zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących rejestru szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie PAP/komunikatu KPRP)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00