Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 235 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [1 z 4553]

Od 12 sierpnia 2017 r. w sądach losowy przydział spraw

Od jutra, tj. od 12 sierpnia 2017 r. zacznie obowiązywać ustawa z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która w znaczący sposób zmienia zasady funkcjonowania sądów powszechnych. Przede wszystkim ustawa wprowadza zasadę losowego przydziału spraw we wszystkich kategoriach. Dotychczas zasada losowości obowiązywała jedynie w sprawach karnych i to w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto ustawa wzmacnia nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych.

Zobacz porady dotyczące sądownictwa powszechnego>>>

Ustawa z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1452) zmierza do wzmocnienia nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych. W związku z tym, ustawa przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, przy czym odwołanie prezesa wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Rady co do odwołania prezesa będzie dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów.

Pozostałe ze zmian zawartych w ustawie dotyczą w szczególności:

1)    ustalenia, jako zasad ustrojowych, losowego przydziału spraw sędziom oraz równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami, w celu zapewnienia równego i sprawiedliwego obciążenia pracą kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantowania bezstronności stronom postępowań;

2)    wprowadzenia nowego narzędzia nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów w postaci oceny informacji rocznych składanych przez prezesów sądów wszystkich szczebli;

3)    odejścia od dotychczasowego systemu oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego;

4)    doprecyzowania zasad składania przez sędziów (i prokuratorów) oświadczeń o stanie majątkowym, poszerzenia zakresu informacji zawartych w oświadczeniu, a także zobowiązania do składania oświadczeń o stanie majątkowym dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów;

5)    wprowadzenia instytucji urlopu rehabilitacyjnego sędziego, jako okresu, w którym możliwe będzie przywrócenie pełnej zdolności sędziego do pełnienia obowiązków służbowych, po okresie nieobecności w pracy z powodu choroby lub utraty sił;

6)    zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, nakierowanej na odejście od wymogu stażu zawodowego w sądzie okręgowym;

7)    umożliwienia przejścia w stan spoczynku przez kobiety będące sędziami w wieku odpowiadającym powszechnemu wiekowi emerytalnemu kobiet, to jest 60 lat;

8)    wprowadzenia instytucji koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych, w celu usprawnienia praktyki wymiany informacji i doświadczeń dotyczących współpracy międzynarodowej i praw człowieka:

9)     zwiększenia efektywności wykorzystywania środków gromadzonych w ramach świadczeń pieniężnych zasądzanych od sprawców przestępstw na fundusz celowy – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określony w ustawie;

10)    umożliwienia Ministrowi Sprawiedliwości wydania decyzji o przyznaniu Skarbowi Państwa uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne, jeżeli zagrożona będzie sprawność lub ciągłość funkcjonowania systemu, a porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, napotka na przeszkody.

Ustawa wchodzi w życie 12 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wieku przechodzenia w stan spoczynku przez kobiety będące sędziami, które to przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 października 2017 r.

Redakcja INFORLEX.PL

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00